2016-05-19

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w 2016 roku realizowany jest w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 lutego 2016r., podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 03 marca 2016r.

Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie, dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany wynoszą 1.802.000 zł.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Nazwa grupy

Plan w zł

Udział w %

·         Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000

0,27

·         Wydatki bieżące WINB

1.617.000

89,75

·         Wydatki majątkowe

180.000

9,98

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W tej grupie zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł są przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wydatki bieżące Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu oraz wykonywaniem zadań statutowych.

 

Wydatki majątkowe

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodów osobowych dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego woj. lubuskiego.

 

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w układzie zadaniowym

Wydatki WINB na 2016 rok w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w 7 funkcji państwa – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, w zadaniu 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo oraz w podzadaniu 7.1.4.W Nadzór budowlany.

Plan wydatków w poszczególnych działaniach przedstawia się następująco:

Nr
działania

 

Nazwa działania

 

Kwota w zł

7.1.4.1.W

Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych

619.000

7.1.4.2.W

Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych

320.000

7.1.4.3.W

Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego

 

863.000

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się