2016-05-17

Udostępnienie Informacji Publicznej

Co chcę załatwić?

Chcę udostępnienia informacji publicznej

Kogo dotyczy?

Każdego

Co przygotować?

Przygotuj wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Ustawa nie określa wzoru wniosku. Wniosek może przybrać każdą formę. Sugerowany wzór wniosku: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij zgodnie z formularzem wniosku

Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

  • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

  • w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

mailem na adres:

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd?

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych, udostępnimy informacje zgodnie ze złożonym wnioskiem lub wydamy decyzję odmowną

Jaki jest czas realizacji?

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie złóż w sekretariacie Urzędu lub prześlij do nas pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.

Informacje dodatkowe

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określony we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

 

Załączniki

  Wniosek o udzieleni...ublicznej.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się