2016-05-18

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 
Poprzez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumieć należy udostępnianie i przetwarzanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została opublikowana.

 

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., w celu ich ponownego wykorzystywania:

 

I. Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wilkp.

 

1. Podmiot wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zobligowany jest do:

 

a) poinformowania o pochodzeniu oraz czasie pozyskania informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.,

 

b) udostępniania pozyskanej informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2

 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

 

3. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. lub została udostępniona na wniosek.

 

II. Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

 

a) Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 

b) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

 

c) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

III. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

 

a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej -  załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)

Załączniki

  wniosek_ponowne_wyk...ublicznej.pdf 36,97 KB (pdf) szczegóły pobierz