2020-11-05

Komunikat do właścicieli zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

Komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Komunikat

 

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym.

 

Pragnę przypomnieć, że na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), a właściciel lub zarządca obiektu wielkopowierzchniowego ten obowiązek musi wypełnić dwa razy do roku tj. w terminie do 30 maja i 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt 3).

 

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i związaną z nim eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów wolno stojących i przemysłowych jak i kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych mogą przeprowadzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla oraz wybuchy gazu i pożary jest brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z art. 70 ust 1 ustawy prawo budowlane obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielu, zarządcy i użytkowniku obiektu budowlanego.

 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania określonej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się