2017-11-14

Komunikat

Komunikat
 
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym.
 
Pragnę przypomnieć, że na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), a właściciel lub zarządca obiektu wielkopowierzchniowego ten obowiązek musi wypełnić dwa razy do roku tj. w terminie do 30 maja i 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt 3).
 
W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i związaną z nim eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów wolno stojących i przemysłowych jak i kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych mogą przeprowadzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
Najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla oraz wybuchy gazu i pożary jest brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych.
Zgodnie z art. 70 ust 1 ustawy prawo budowlane obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielu, zarządcy i użytkowniku obiektu budowlanego.
 
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania określonej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).