2016-05-18

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zapewnia wykonywanie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadań wynikających ze sprawowania przez niego funkcji kierownika rządowej administracji zespolonej z Wojewodą:

 • organu nadzoru budowlanego I instancji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Zadania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 1. Organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, którą określa art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do kompetencji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy prowadzenie czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie:
 • budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych (rozdział V Prawa budowlanego);
 • utrzymania obiektów budowlanych (rozdział VI Prawa budowlanego);
 • katastrofy budowlanej (Rozdział VII Prawa budowlanego).

Powyższe kompetencje Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje w stosunku do obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • obiektów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.  
 1. Organ wyższego stopnia w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego(art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i w tym zakresie wykonuje on niżej wskazane kompetencje:
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń od orzeczeń wydanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego działających jako organy nadzoru budowlanego pierwszej instancji (art. 127 § 2 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • rozpatrywanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • rozpatrywanie skarg na działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 229 pkt. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • w sytuacjach, w których Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego są wierzycielami wynikłych z wydanych przez nich orzeczeń obowiązków, a zarazem organami egzekucyjnymi rozpatruje skargi bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. (art. 6 § 1a art. 54 § 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
 1. W zakresie kontroli działalności administracji, przeprowadza kontrolę działalności:
 • Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej w stosunku do starosty (art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
 1. Jako organ właściwy w sprawach wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych do obowiązków Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
 • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach;
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
 • przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
 • niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

 

Kieruje i nadzoruje zadania realizowane przez komórki organizacyjne utworzone w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.:

Wydział Organizacyjno-Prawny i Skarg (WOS);

Wydział Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego (WOK);

Wydział Inspekcji Terenowej (WIT);

Wydział Wyrobów Budowlanych (WWB);

Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego (FN);

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr (KDR);

Pełnomocnik ds. OchronyInformacji Niejawnych (IN).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się