Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Stanowisko
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-12-15  
Data wygaśnięcia
2017-12-16  
Tagi
 
Województwo
LUBUSKIE  
Powiat
Gorzów Wielkopolski  
Gmina
Gorzów Wielkopolski
Miasto
Gorzów Wielkopolski  
Ulica
ul. Kosynierów Gdyńskich  
Numer budynku
75  

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gorzowie Wielkopolskim

 

LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu

 

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu
ul. Rybacka 38
68-100 Żagań

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

-        wykształcenie: wyższe techniczne,

-        uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

-        Staż pracy: minimum 5 lat,

-        znajomość następujących ustaw:

·         Prawo budowlane,

·         Kodeks postępowania administracyjnego,

·         o finansach publicznych,

·         o służbie cywilnej,

·         Kodeks pracy,

-        prawo jazdy kategorii B,

-        umiejętność kierowania zespołem,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

-        umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

-        doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno – budowlanej lub w nadzorze budowlanym.

 

Główne obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

-        kierowanie pracą Inspektoratu,

-        wykonywania zadań i obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – na terenie powiatu, w tym m.in.:

·         prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego,

·         wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z właściwością miejscową, rzeczową i instancyjną – w sprawach określonych ustawą,

-        prowadzenie kontroli w zakresie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

-        dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników zatrudnionych w Inspektoracie;

-        sprawowanie nadzoru nad:

·         działalnością kontrolną i inspekcyjną,

·         prawidłowością i terminowością prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,

·         postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

·         prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

·         obsługą prawną Inspektoratu,

·         kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

·         stosowaniem wyrobów budowlanych w procesie budowlanym.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w procesie rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wskazane w ogłoszeniu kwalifikacje zawodowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

-        kopia dokumentu poświadczającego posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

-        dokumenty należy złożyć do dnia 15 grudnia 2017 r.

-        miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat  Nadzoru Budowlanego
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Żaganiu”.

 

List motywacyjny oraz życiorys/CV powinien być odręcznie podpisany.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wskazani przez Lubuskiego WINB Staroście Żagańskiemu zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 609048805 (specjalista ds. kadr) lub +48 95 7115463 (sekretariat WINB w Gorzowie Wlkp.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się