2016-05-19

Praca w WINB - podstawowe zasady

Praktyki Studencki

 

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

 

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. można uzyskać pod numerem telefonu 0957115463 oraz adresem mailowym:  praktyki.studenckie@gorzow.winb.gov.pl  

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie:  bip.kprm

Nabór do służby cywilnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ

Kandydaci do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505 ze zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Do udziału w naborze przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Inspektoracie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na wakujące stanowiska.

Ogłoszenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: bip.kprm.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. www.winb.gorzow.com.pl.

Z ogłoszeniami można się również zapoznać na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Gorzowie Wlkp. na ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. na I piętrze budynku.

Osoba, która chce wziąć udział w naborze powinna złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową, to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Kandydaci powiadamiani są indywidualnie (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) o terminie i miejscu naboru.

Selekcji kandydatów dokonuje komisja rekrutacyjna.

Nabór może być przeprowadzany w następujących formach:

  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • testu wiedzy,
  • testu umiejętności praktycznych.

 Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testów i rozmów zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który decyduje o zatrudnieniu kandydata.

Po przeprowadzeniu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. upowszechnia się informację o wyniku naboru. Informacja ta jest dostępna również na tablicy informacyjnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.

 

Stanowiska ds. kadr w BIP WINB

mgr Rafał Szymański

tel. 95 7115 984/985

609048805

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się