2016-05-19

Stan przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. jest rejestrowana w dziennikach podawczych sekretariatu Inspektoratu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególnych kierowników wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji poszczególnym pracownikom.


Sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują kierownicy wydziałów.

 

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Inspektoratu pisma. I tak:

 

Informacje o stanie przyjmowanych spraw w Inspektoracie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udostępniane są:

  • w zakresie orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego: tel. 95 7115-572 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie inspekcji budów i obiektów budowlanych w Wydziale Inspekcji Terenowej: tel. 95 7115-590 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie kontroli oraz orzecznictwa w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w Wydziale Wyrobów Budowlanych: - tel. 95 7115-986 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie skarg wnoszonych na Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg: tel. 95 7115-558 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej w Sekretariacie WINB:  tel. 95 7115-463

W przypadku wystąpienia problemu ze zidentyfikowaniem zakresu danej sprawy lub wydziału właściwego do jej rozpatrzenia, zapytanie o informacje o stanie przyjmowanych spraw w Inspektoracie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można również kierować do sekretariatu Inspektoratu - tel. 95 7115-463

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się