2016-05-19

Stan przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. jest rejestrowana w dziennikach podawczych sekretariatu Inspektoratu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególnych kierowników wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji poszczególnym pracownikom.


Sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują kierownicy wydziałów.

 

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Inspektoratu pisma. I tak:

 

Informacje o stanie przyjmowanych spraw w Inspektoracie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udostępniane są:

  • w zakresie orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego: tel. 95 7115-572 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie inspekcji budów i obiektów budowlanych w Wydziale Inspekcji Terenowej: tel. 95 7115-590 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie kontroli oraz orzecznictwa w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w Wydziale Wyrobów Budowlanych: - tel. 95 7115-986 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie skarg wnoszonych na Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg: tel. 95 7115-558 - Naczelnik wydziału

 

  • w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej w Sekretariacie WINB:  tel. 95 7115-463

W przypadku wystąpienia problemu ze zidentyfikowaniem zakresu danej sprawy lub wydziału właściwego do jej rozpatrzenia, zapytanie o informacje o stanie przyjmowanych spraw w Inspektoracie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można również kierować do sekretariatu Inspektoratu - tel. 95 7115-463