2016-03-23

Wykaz rejestrów prowadzonych w WINB

Nazwa rejestru

 

Sposoby i zasady udostępniania danych

 

Rejestr skarg i wniosków

Dostępny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Ewa Gembka

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Dostępny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Ewa Gembka

Rejestr odwołań i zażaleń na rozstrzygnięcia organów nadzoru I instancji

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do WSA

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr prowadzonych przez LWINB postępowań nadzwyczajnych: o stwierdzenie nieważności decyzji/postanowień ostatecznych oraz wznowienie
postępowania

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr wniosków w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych
pozwoleniem na budowę

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych u sprzedawców

Dostępne w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Antoni Gładki

Rejestr kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych u producentów

Dostępne w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Antoni Gładki

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się