2016-06-10

Skargi i Wnioski

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Skarg
 
przyjmują obywateli w sprawach
 
Skarg i Wniosków
 
w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 - 16:00


 

Jak złożyć skargę lub wniosek

Kogo dotyczy:

Każdy ma prawo do złożenia skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

Jakie dokumenty należy wypełnić:

Nie ma sformalizowanego wzoru skargi/wniosku

W przypadku wniesienia skargi ustnie do protokołu, wymagana jest osobista obecność skarżącego. Protokół podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej

Kiedy należy złożyć dokumenty:

Skargę lub wniosek można złożyć w każdym czasie

Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się ze skargami i wnioskami zapewnia Wydział Organizacyjno-Prawny i Skarg. Jeśli skarga ma być złożona ustnie do protokołu należy przyjść do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. osobiście. Naczelnicy wydziałów oraz wyznaczeni zakresem czynności pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, lub wyznaczony  przez niego naczelnik wydziału przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 - 16.00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

Gdzie złożyć skargę/wniosek:

Skargę/wniosek można wysłać:

pocztą tradycyjną:

  • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
    ul. Kosynierów Gdyńskich 75
    66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście:

  • w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - sekretariat (pok. 205) – na I pietrze budynku

mailem na adres:

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd?

Jeżeli Lubuski WINB jest właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na Twój adres. W przypadku jeżeli Lubuski WINB nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg/wniosku, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wskazany zostanie Tobie organ właściwy.

Czas załatwienia sprawy:

Załatwienie skargi powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu do Urzędu, a w przypadku skargi szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jeśli Lubuski WINB nie jest organem właściwy do rozpatrzenia skargi, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni:

  • przekaże skargę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo
  • wskaże skarżącemu właściwy organ. 

Środki zaskarżenia:

Postępowanie skargowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym, nie przysługuje Tobie od niego odwołanie

Informacje dodatkowe

Skarga jest środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi/wnioski można wnosić: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. skarga opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46)

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się