2016-03-23

Działamy na podstawie następujących aktów prawnych:

"Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie w sprawach nadzoru budowlanego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych (art. 83 Prawa budowlanego).

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie art 87. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem zespolonej administracji rządowej nadzorowanym merytorycznie w trybie instancji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - działającego jako centralny organ administracji rządowej nadzorowany przez naczelny organ administracji rządowej - Ministra właściwego do spraw Budownictwa.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działa przy pomocy jednostki organizacyjnej tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pod zwierzchnictwem i z ustawowego upoważnienia wojewody."
 
Podstawy prawne działania Wojewódzkiego Inspekotratu Nadzoru Budowlanego:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
statutu WINB w Gorzowie Wlkp.
regulaminu organizacyjnego WINB w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

  REGULAMINORGANIZACYJNYWINB.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STATUTWINB.pdf 143,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANASTATUTUWINB.pdf 181,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się