2016-03-23

Działamy na podstawie następujących aktów prawnych:

"Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie w sprawach nadzoru budowlanego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych (art. 83 Prawa budowlanego).

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie art 87. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem zespolonej administracji rządowej nadzorowanym merytorycznie w trybie instancji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - działającego jako centralny organ administracji rządowej nadzorowany przez naczelny organ administracji rządowej - Ministra właściwego do spraw Budownictwa.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działa przy pomocy jednostki organizacyjnej tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pod zwierzchnictwem i z ustawowego upoważnienia wojewody."
 
Podstawy prawne działania Wojewódzkiego Inspekotratu Nadzoru Budowlanego:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
statutu WINB w Gorzowie Wlkp.
regulaminu organizacyjnego WINB w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

  REGULAMINORGANIZACYJNYWINB.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STATUTWINB.pdf 143,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANASTATUTUWINB.pdf 181,13 KB (pdf) szczegóły pobierz