2016-06-11

Samodzielne Stanowisko ds Kadr - "KDR"

stanowiska ds. kadr w BIP WINB (mgr Rafał Szymański, tel. 95 7115 984/985 oraz 609048805).

 

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kadr należy wykonywanie obsługi kadrowej pracowników Inspektoratu, a w szczególności:

 

1) przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora w ustalonym zakresie i na jego odpowiedzialność, a w szczególności do wydawania rozstrzygnięć administracyjnych oraz prowadzenie zbioru i rejestru tych upoważnień;

 

2) przygotowywanie projektów pełnomocnictw dla pracowników Inspektoratu do występowania przed sądami i organami administracji publicznej w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw;

 

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora wynikających z ustawy o służbie cywilnej;

 

4)  prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej;

 

5) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i trwaniem stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz wykonywanie czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;

 

6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Inspektoracie;

 

7) organizowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Inspektoratu;

 

8) załatwianie spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dla pozostałych pracowników Inspektoratu;

 

9) sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników Inspektoratu;

 

10) opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych między pracodawcą a pracownikiem, a dotyczących używania pojazdu prywatnego do celów służbowych do jazd lokalnych i podróży służbowych (jazdy zamiejscowe) oraz przedstawianie propozycji miesięcznych limitów przebiegu kilometrów na jazdy lokalne;

 

11) wydawanie w porozumieniu z Głównym Księgowym zaświadczeń niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz o wysokości wynagrodzenia dla potrzeb ZUS;

 

12) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się