2016-06-11

Samodzielne stanowisko Głównego Księgowego - "FN"

Główny Księgowy: mgr Agata Sadownik

 

tel. 095 7115 - 470

 

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

 

1) opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu;

 

2) sporządzanie materiałów do układu wykonawczego budżetu Wojewody w części dotyczącej dochodów i wydatków Inspektoratu;

 

3)  opracowywanie projektów planów finansowych Inspektoratu;

 

4) opracowywanie projektów wniosków do Wojewody w sprawie zmian w planie wydatków Inspektoratu, w związku z dofinansowaniem z rezerw budżetu państwa oraz w zakresie nie objętym upoważnieniem Wojewody do dokonywania zmian w planie finansowym;

 

5) dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu;

 

6) sporządzanie wniosków do Wojewody w sprawie zapotrzebowania na środki budżetowe;

 

7) obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków związanych z działalnością Inspektoratu;

 

8) sporządzanie planu wydatków Inspektoratu i czuwanie nad jego prawidłowym wykonaniem;

 

9) sporządzanie sprawozdań finansowych;

 

10)  rejestrowanie dokumentów finansowych w zakresie budżetu;

 

11) wykonywanie operacji finansowo-księgowych w zakresie budżetu;

 

12) przestrzeganie dyscypliny finansowej w Inspektoracie;

 

13) wykonywanie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się