2016-06-11

Wydział Inspekcji Terenowej – "WIT"

wydziałem kieruje: mgr Robert Lacroix 

 

tel. 095 7115 -590, 7115-598, 7115-509 

 

Do zakresu działania Wydziału Inspekcji Terenowej należy w szczególności:

 

1) kontrola i inspekcja terenowa w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego użytkowanych obiektów, w szczególności dokonywanie czynności kontrolnych na terenie:

a) obiektu budowlanego,

b) budowy,

c) zakładu pracy;

 

2) kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności:

a) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,

c) przygotowywanie wniosków do właściwego organu samorządu zawodowego
w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

 

3) prowadzenie kontroli w dziedzinie nadzoru budowlanego w odniesieniu do obiektów
i robót budowlanych:

a) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

b) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi
w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz
z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

c) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

d) służących celom wojskowym i innym dotyczącym obronności, zlokalizowanych na terenach zamkniętych,

e) służących celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji, zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

f) usytuowanych na obszarze kolejowym;

 

4) wydawanie decyzji i postanowień w I instancji w sprawach dotyczących:

a) nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części,

b) wstrzymania robót budowlanych,

c) zaniechania robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części,

d) nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z przepisami,

e) pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,

f) ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej,

g) nakazu przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego,

h) nakazu usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,

i) nakazu rozbiórki nie użytkowanego lub nie wykończonego obiektu budowlanego,

j) nakazu opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,

k) określenia zakresu i terminu wykonania niezbędnych robót po katastrofie budowlanej,

l) pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

m) pozwolenia na użytkowanie dróg krajowych i wojewódzkich, zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

 

5) prowadzenie ewidencji:

a) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

b) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

c) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,

d) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,

e) zawiadomień o kontrolach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych;

 

6) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej;

 

7) realizowanie zadań w zakresie nadzoru budowlanego w sprawach obiektów wielkopowierzchniowych, w tym:

a) prowadzenia wykazu obiektów wielkopowierzchniowych,

b)sprawdzanie stanu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych;

 

8) kontrola stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

 

9) współdziałanie z organami kontroli państwowej;

 

10) prowadzenie jako organ I instancji postępowania egzekucyjnego i wydawanie rozstrzygnięć z zakresu egzekucji administracyjnej w sprawach, o których mowa w pkt 3;

 

11) przygotowywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach i prowadzonej działalności w zakresie nadzoru budowlanego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się