2016-06-11

Wydział Organizacyjno-Prawny i Skarg - "WOS"

wydziałem kieruje: mgr inż. Ewa Gembka

 

tel. (095) 7115-549, 7115-558 

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Skarg należy w szczególności:

 

1) obsługa prawna Inspektoratu;

 

2) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach indywidualnych wpływających do Inspektoratu, w tym między innymi:

a) w zakresie realizacji nadzoru budowlanego,

b) dotyczących działalności podległych organów w zakresie realizacji nadzoru budowlanego;

 

3) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu;

 

4) prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień wydawanych w zakresie nadzoru budowlanego w sprawach obiektów budowlanych i w sprawach robót budowlanych;

 

5) opracowywanie projektów upoważnień dla pracowników Inspektoratu do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w przypadkach określonych prawem;

 

6) przygotowywanie dla pracowników Inspektoratu upoważnień do przeprowadzania kontroli w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora w przypadkach określonych prawem;

 

7) obsługa kancelaryjna Inspektoratu, a w szczególności:

a) przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,

b) wysyłanie korespondencji i przesyłek,

c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,

d) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów, obsługa poczty elektronicznej itp.;

 

8) prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;

 

9) rozbudowa jednolitego rzeczowego wykazu akt Inspektoratu w ramach istniejących symboli, z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych projektów aktów prawnych Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora;

 

10) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej;

 

11) zapewnienie realizacji zadań związanych z opracowywaniem wymaganych planów, analiz i bieżących informacji z zakresu nadzoru budowlanego oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami statystycznymi;

 

12) prowadzenie terminarza przyjęć interesantów przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora w sprawach skarg i wniosków;

 

13) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem interwencji
i wniosków posłów na Sejm RP i senatorów;

 

14) ustalanie harmonogramu zakupów w zakresie wyposażenia biurowego (sprzęt i materiały) dla potrzeb Inspektoratu oraz czuwanie nad przebiegiem jego realizacji;

 

15) prowadzenie zbioru oryginałów umów dotyczących remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych;

 

16) załatwianie spraw związanych z prenumeratą, zakupem i rozdzielnictwem wydawnictw informacyjnych, dzienników urzędowych oraz czasopism i prasy codziennej;

 

17) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania środkami transportu Inspektoratu;

 

18) sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie gospodarki transportowej, materiałowo – technicznej, utrzymania czystości, porządku, estetyki i ochrony Inspektoratu;

 

19) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Mennicę Państwową pieczęci urzędowych Inspektoratu, a także zwracanie pieczęci urzędowych celem ich zniszczenia;

 

20) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Inspektoratu w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;

 

21) gospodarowanie zasobami lokalowymi;

 

22) realizowanie i koordynowanie zadań związanych z gospodarką inwentarzową Inspektoratu, w tym:

a) prowadzenie kompleksowej ewidencji wyposażenia,

b) realizowanie zadań związanych z inwentaryzacją środków trwałych i wyposażenia Inspektoratu,

c) prowadzenie okresowych rozliczeń inwentarza w układzie wydziałów i zespołów oraz dochodzenie i egzekwowanie od pracowników materialnie odpowiedzialnych braków ujawnionych w toku prac inwentaryzacyjnych;

 

23) obsługa sekretarsko-biurowa Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora;

 

24) prowadzenie archiwum zakładowego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się