2016-06-11

Wydział Orzecznictwa i Kontroli Organów AAB i NB – "WOK"

wydziałem kieruje: inż. Krzysztof Bojko

 

tel. (095) 7115-572; 7115-582

 

Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:

 

1) nadzór instancyjny nad orzecznictwem i egzekucją prowadzony przez podległe organy;

 

2) przekazywanie spraw do załatwienia według właściwości organów w zakresie realizacji nadzoru budowlanego;

 

3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w I instancji w postępowaniu nadzwyczajnym;

 

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez podległe organy;

 

5) rozpatrywania zażaleń na postanowienia wydawane przez podległe organy;

 

6) nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe organy;

 

7) wystąpienia do sądu administracyjnego w zakresie orzecznictwa własnego;

 

8) kontrola działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej, w tym badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed tymi organami oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;

 

9) kontrola Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w zakresie prawidłowości postępowania administracyjnego prowadzonego przez te organy oraz wydanych w jego toku decyzji i postanowień, prawidłowości załatwiania skarg wniosków oraz terminowości załatwiania spraw.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się