2016-06-11

Wydział Wyrobów Budowlanych - "WWB"

wydziałem kieruje: mgr inż. Antoni Gładki

 

tel. (095) 7115 - 986, 7115-985

 

Do zakresu działania Wydziału Wyrobów Budowlanych należy w szczególności:

 

1) kontrola wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przeprowadzana u producenta wyrobu lub u sprzedawcy, w szczególności:

a) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych i prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych
w I instancji,

b) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie,

c) zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych pobranych w toku kontroli,

d) bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji,

e) wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,

f) prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby budowlane zasadniczych wymagań
i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli,

g) prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji,

h) współpraca z Prezesem UOKiK;

 

2) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

 

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

1.    Organ przesyła do przedsiębiorcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

1)  oznaczenie organu;

2)  datę i miejsce wystawienia;

3)  oznaczenie przedsiębiorcy;

4)  wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5)  podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

2.    Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. (Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.)

 

3.    Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników WINB po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

4.    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

5.    Po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia pracownicy WINB informują kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

 

6.    Po poinformowaniu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach kontrolujący dokonują wpisu do książki kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę.

 

7.     W trakcie kontroli kontrolujący sporządzają żądania przedłożenia stosownych dokumentów
(np. deklaracji właściwości użytkowych, krajowych deklaracji właściwość użytkowych, karty charakterystyki, informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym).  

 

8.    Następnie zespół kontrolny przeprowadza oględziny wyrobów budowlanych. Wyniki oględzin są dokumentowane w protokole oględzin sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

 

 

Ponadto w trakcie kontroli pracownicy WINB mogą:

8a. w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów na czas niezbędny do realizacji zadań kontroli. (art. 22a uowb)

 

8b. w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia wyrobu budowlanego przed dalszym przekazywaniem, jeżeli:

1)  kontrolowany nie przedstawi deklaracji, informacji oraz dokumentacji technicznej, związanych z kontrolowanym wyrobem budowlanym,

2)  dokumenty wskazują, że wyrób budowlany może nie spełniać wymagań określonych niniejszą ustawą, albo

3)  dokonane przez kontrolującego oględziny wyrobu budowlanego wskazują, że wyrób budowlany może nie spełniać wymagań określonych niniejszą ustawą, albo

4)  posiadane przez organ (kontrolującego) dowody, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazują, że właściwości użytkowe wyrobu są niezgodne z deklarowanymi.  (art. 22c uowb)

 

8c. pobrać próbkę wyrobu budowlanego, zabezpieczonego zgodnie z art. 22c uowb do badań laboratoryjnych w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia tych badań. Pobranie próbki wyrobu budowlanego stwierdza się przez sporządzenie protokołu. Równocześnie zabezpiecza się dodatkową próbkę kontrolną wyrobu budowlanego z tej samej partii w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań.

 

 

9.    Wyniki kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli. Kontrolujący zapoznaje kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną z treścią protokołu. Protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi pozostawia się w aktach sprawy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się