2016-05-18

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zapewnia wykonywanie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadań wynikających ze sprawowania przez niego funkcji kierownika rządowej administracji zespolonej z Wojewodą:

 • organu nadzoru budowlanego I instancji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Zadania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 1. Organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, którą określa art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do kompetencji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy prowadzenie czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie:
 • budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych (rozdział V Prawa budowlanego);
 • utrzymania obiektów budowlanych (rozdział VI Prawa budowlanego);
 • katastrofy budowlanej (Rozdział VII Prawa budowlanego).

Powyższe kompetencje Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje w stosunku do obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • obiektów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.  
 1. Organ wyższego stopnia w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego(art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i w tym zakresie wykonuje on niżej wskazane kompetencje:
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń od orzeczeń wydanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego działających jako organy nadzoru budowlanego pierwszej instancji (art. 127 § 2 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • rozpatrywanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • rozpatrywanie skarg na działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 229 pkt. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 • w sytuacjach, w których Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego są wierzycielami wynikłych z wydanych przez nich orzeczeń obowiązków, a zarazem organami egzekucyjnymi rozpatruje skargi bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. (art. 6 § 1a art. 54 § 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
 1. W zakresie kontroli działalności administracji, przeprowadza kontrolę działalności:
 • Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej w stosunku do starosty (art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
 1. Jako organ właściwy w sprawach wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych do obowiązków Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
 • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach;
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
 • przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
 • niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

 

Kieruje i nadzoruje zadania realizowane przez komórki organizacyjne utworzone w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.:

Wydział Organizacyjno-Prawny i Skarg (WOS);

Wydział Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego (WOK);

Wydział Inspekcji Terenowej (WIT);

Wydział Wyrobów Budowlanych (WWB);

Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego (FN);

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr (KDR);

Pełnomocnik ds. OchronyInformacji Niejawnych (IN).