2016-08-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WINB.272.9.2016

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie „Dostawa 4 samochodów terenowych (SUV) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”

 

1.       

Informuję, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

Oferta nr 1

DA-KO KOZUBAL SP Z O.O. Al. 11-go Listopada, 5 66-400 Gorzów Wlkp.

Punktacja

Kryterium cena 90 pkt

Kryterium gwarancja i rękojmia 0 pkt

łączna punktacja 90 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, a tym samym najkorzystniejszą. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów - 90 pkt na podstawie określonych w SIWZ kryterium.

 

 

Streszczenie oceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert:

Oferta nr 1

DA-KO KOZUBAL SP Z O.O. Al. 11-go Listopada 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Punktacja

cena 90 pkt

gwarancja i rękojmia 0 pkt

łączna punktacja 90 pkt

 

 

2.      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

3.      Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

4.      Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 10.08.2016r.  (art. 94 ust 2 pkt 1 lit. a).