2016-08-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WINB.272.9.2016

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie „Dostawa 4 samochodów terenowych (SUV) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”

 

1.       

Informuję, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

Oferta nr 1

DA-KO KOZUBAL SP Z O.O. Al. 11-go Listopada, 5 66-400 Gorzów Wlkp.

Punktacja

Kryterium cena 90 pkt

Kryterium gwarancja i rękojmia 0 pkt

łączna punktacja 90 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, a tym samym najkorzystniejszą. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów - 90 pkt na podstawie określonych w SIWZ kryterium.

 

 

Streszczenie oceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert:

Oferta nr 1

DA-KO KOZUBAL SP Z O.O. Al. 11-go Listopada 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Punktacja

cena 90 pkt

gwarancja i rękojmia 0 pkt

łączna punktacja 90 pkt

 

 

2.      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

3.      Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

4.      Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 10.08.2016r.  (art. 94 ust 2 pkt 1 lit. a).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się